Proponujemy zestawienia bibliograficzne na następujące tematy:

 

ABSENCJA SZKOLNA (listopad 2015)

- BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE (listopad 2015)

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 (grudzień 2017) 

- BUDOWANIE W UCZNIU POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI  (październik 2016)

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM (listopad 2015)
- EDUKACJA INDYWIDUALNA (grudzień 2014)

- EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (grudzień 2014)

- FELIKS NOWOWIEJSKI (1877 - 1946) (styczeń 2016)

- HENRYK SIENKIEWICZ (1846 - 1916) (wrzesień 2016)

- JAK ZACHĘCIĆ NASTOLATKÓW DO CZYTANIA  (luty 2017)

- KOMPETENCJE CZYTELNICZE. POPULARYZACJA CZYTELNICTWA (wrzesień 2015)

KSIĄŻKI Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ – W TEORII I PRAKTYCE – W ZBIORACH W-MBP
  W OLSZTYNIE
 (grudzień 2017) 

- KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (październik 2016)

- METODY DIAGNOZY I POZNANIA UCZNIA. NARZĘDZIA PRACY NAUCZYCIELA (wrzesień 2015)
- NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA (ADHD) (listopad 2015)

- NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA (czerwiec 2016)
- NIEPOWODZENIA EDUKACYJNE (listopad 2015)

- ODŻYWIANIE JAKO ELEMENT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA (listopad 2013)
- PLANOWANIE KSZTAŁCENIA I KARIERY ZAWODOWEJ (listopad 2015)

POLSKA KSIĄŻKA, PRASA, CZYTELNIK I BIBLIOTEKA W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO (kwiecień 2018)

POLSKA OŚWIATA, SZKOŁA I NAUCZYCIEL W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO (czerwiec 2018)

- POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY (listopad 2014)

- PRACA  NAUCZYCIELA Z DZIECKIEM PRZEJAWIAJĄCYCM ZACHOWANIA TRUDNE (grudzień 2016)

- PRACA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (grudzień 2016)

- PRACA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM ZDOLNYM (maj 2013)

- PREDYSPOZYCJE I UZDOLNIENIA (listopad 2015)
- PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ (listopad 2015)

- PROJEKT EDUKACYJNY (grudzień 2014)

- PROMOCJA CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ (grudzień 2014)

- PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE (styczeń 2015)

- PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA (wrzesień 2016)

- RUCH JAKO ELEMENT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA (grudzień 2013)
- SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJA) (listopad 2015)

- SZEŚCIOLATEK W SZKOLE (grudzień 2014)

- SZKOLNICTWO W REGIONIE WARMII I MAZUR OD 1945 r. (listopad 2014)
- TECHNIKI UCZENIA SIĘ (listopad 2015)
- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (listopad 2015)

- WYCHOWANIE DO WARTOŚCI (lipiec 2016)

- UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ (wrzesień 2013)
- ZABURZENIA ROZWOJOWE I ZACHOWANIA TRUDNE (listopad 2015)
- ZESPÓŁ ASPERGERA, AUTYZM (listopad 2015)